RGA@ݕ
Rw
73,000
1
~1
1R 25m2
ύXRw
76,000
1
~1
2K 28.98m2
Rw
78,000
1
~1
1R 18.73m2
Rw
82,000
1
~1
1K 22.4m2
VRw
90,000
0
~1
1R 25.8m2
}ڍRw }V 1R11- }ڍRw }V 2K112,000~ }ڍRw }V 1R112,000~ }ڍRw }V 1K11- }ڍRw }V 1R018,000~
Rw
94,000
1
~1
1K 22.4m2
Rw
94,000
1
~1
1K 25.2m2
Rw
110,000
1
~1
2K 33.05m2
Rw
112,000
1
~1
1DK 30.7m2
Rw
162,000
1
~1
2LDK 60.2m2
}ڍRw }V 1K11- }ڍRw }V 1K115,000~ }ڍRw }V 2K113,000~ }ڍRw }V 1DK118,000~ }ڍRw }V 2LDK1110,000~