RGA@ݕ
Rw
73,000
1
~1
1K 20m2
Rw
76,000
1
~1
1K 26.34m2
Rw
78,000
1
~1
1K 22.4m2
Rw
92,000
1
~1
1K 27.16m2
Rw
89,000
1
~1
1K 20.1m2
}ڍRw }V 1K112,000~ }ڍRw Ap[g 1K113,000~ }ڍRw }V 1K11- }ڍRw Ap[g 1K113,000~ }ڍRw }V 1K117,000~
Rw
100,000
1
~1
1K 26.13m2
Rw
115,000
1
~1
1K 30.68m2
Rw
116,000
1
~1
1DK 31.05m2
Rw
118,000
1
~1
1R 24.3m2
Rw
128,000
1
~1
2DK 42.35m2
}ڍRw }V 1K115,000~ }ڍRw }V 1K113,000~ }ڍRw }V 1DK114,000~ }ڍRw }V 1R1110,000~ }ڍRw }V 2DK113,000~